Program dydaktyczny


Program dydaktyczny:

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie:

– innowacyjnej metody CLIL- Content and Language Integrated Learning. Metoda ta wprowadza Dzieci w świat języka angielskiego bardzo naturalnie. Język obcy nie jest celem, a narzędziem do uzyskania odpowiedzi na pytania, dyskutowania, zabawy itp.

-programów znajdujących się w wykaziew MEN realizowanych wyłącznie w języku angielskim i zgodnych z brytyjskim programem nauczania Early Years Foundation Stage Learning (EYFS).

W naszej pracy z Maluszkami bazujemy na książkach autorstwa Belair’a i Scholastic, które sa zgodne z brytyjskim programem nauczania EYFS i  MEN.

Ponadto wzbogacamy codzienne zabawy i zajęcia z Dziećmi wykorzystując elementy metod wspomagających Ich rozwój :

–    metoda ruchowej ekspresji twórczej Labana- ruch inicjowany przez Dziecko

–    metoda ruchu rozwijającego Sherborne- Dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie, zyskuje też poczucie bezpieczeństwa. Nawiązuje bliski kontakt, oparty na zaufaniu i współpracy, który daje możliwość poczucia wspólnoty i przeżycia szczęścia.

–    metoda swobodnej ekspresji- połączona z wykonywaniem przez Dzieci prac na dowolny temat. Jest ona wyrazem najbardziej osobistych przeżyć Dziecka pozostawiając w Jego psychice trwalszy ślad.

–    metoda zadań inspirujących- ekspresja twórcza Dziecka zainicjowana przez nauczyciela. Zajęcia prowadzone tą metodą mobilizują aktywność Dziecka i oddziaływają na motywację, umożliwiając włączenie w ich działalność nowych treści. Stwarza to nowe pole dla inwencji Dziecka i wpływa stymulująco na twórczość.

–    metoda Dobrego Startu (Bon D’epart) – Dziecko łącząc różne rodzaje aktywności śpiewa, dotyka, słucha, rysuje, pisze, wykonuje ćwiczenia relaksacyjne i ruchowe. W wyniku tego następuje integracja wzrokowo – słuchowo – dotykowo – ruchowa. Jest to niezbędne do prawidłowego opanowania umiejętności czytania i pisania.

–    metoda KLANZY – pedagogika zabawy- Proponuje ona działania dające członkom grupy możliwość rozwoju w atmosferze zaufania , wzajemnej akceptacji, bez względu na wiek i umiejętności, wyzwala aktywność twórczą i ciekawość, ułatwia kontakty z innymi, ze sobą i otaczającą rzeczywistością . Metody te likwidują lęk, obawę i strach, napięcie mięśni oraz napięcia psychiczne, angażują w działanie całą osobę i wszystkie jej zmysły, wyzwalają twórczą aktywność, uczą współpracy z innymi.

–   metoda opowieści ruchowej  J. C . Thulin . Istotą tej metody jest obrazowe opowiadanie przez nauczyciela bajki , opowieści , jakiegoś wydarzenia, które skłania Dziecko do ruchowego interpretowania usłyszanych treści, a także uaktywnia wyobraźnię Dziecka.

–   Arteterapia - terapia poprzez sztukę. Obejmuje terapię z użyciem sztuk plastycznych, w szerokim znaczeniu obejmuje natomiast muzykoterapię, biblioterapię, a ponadto działania terapeutyczne z wykorzystaniem teatru, filmu oraz malarstwa, rzeźby, grafiki i innych sztuk plastycznych. Do technik stosowanych w arteterapii zalicza się: rysunek, malarstwo pędzlem lub palcami, lepienie z plasteliny lub w glinie, rzeźba, tkanina artystyczna, collage. Terapia poprzez kontakt ze sztuką zakłada swoiste odreagowanie w samym procesie tworzenia.

–   Muzykoterapia – jedna z metod oddziaływania diagnostycznego, rehabilitacyjnego, terapeutycznego i profilaktycznego, poprzez wieloaspektowy wpływ muzyki na stan psychofizyczny i rozwój człowieka.

–   Choreoterapia – Choreoterapia to terapia poprzez swobodny ruch i taniec, niczym niewymuszony, inspirowany podpowiedziami nauczyciela i informacjami pochodzącymi z własnego ciała.